Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Forskargruppen Lindström erbjuder en kreativ och inspirerande miljö fylld av expertis och nyfikenhet. Vår vision är att genom tvärvetenskaplig forskning bidra till medicinsk forskning av högsta kvalitet inom vårt område för att förbättra överlevnad och behandling av bröstcancerpatienter. Vi är en del av institutionen för onkologi och patologi på BioClinicum, som kombinerar grundläggande, tvärvetenskaplig och klinisk cancerforskning i en inspirerande miljö. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och sedan 1901 har Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utsett nobelpristagarna i fysiologi och medicin.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

En doktorandtjänst är ledig i Linda Lindströms forskargrupp.

Vi söker en mycket motiverad doktorand till vårt team med mål att förbättra förståelsen för bröstcancer och faktorer relaterade till utvecklingen av metastatisk sjukdom och därmed dödlig bröstcancer. Vem har hög risk att dö i sjukdomen och varför? Bröstcancer är en mycket heterogen sjukdom både vad gäller tumörbiologi, metastatisk kapacitet och tid till dödlig sjukdom. Till exempel är det känt att yngre kvinnor har en högre risk att dö av sin sjukdom jämfört med medelålders kvinnor, men de bakomliggande orsakerna är inte kända. Ett särskilt intresse för Lindströmgruppen är att förstå den långsiktiga risken 20-30 år efter primär diagnos eftersom vi och andra har visat att östrogenreceptor (ER)-positiva bröstcancerpatienter har en långsiktig risk att utveckla metastatisk sjukdom. Vi använder en mängd olika tillvägagångssätt för att besvara dessa forskningsfrågor och gruppen genomför främst studier genom att annotera tumöregenskaper i patientkohorter och kliniska studier.

Gruppen samarbetar ofta med nationella och internationella forskargrupper (tex USA, Nederländerna, Norge, Spanien) med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt. Linda Lindström är också meddirektör för Breast Cancer Theme Center (BRECT) vid Karolinska Institutet och ordförande i det nationella translationella bröstcancernätverket Swetribe med både prekliniska och kliniska forskare.

För ytterligare information om vårt arbete, se ett urval av artiklar ifrån vår grupp (eller klicka på länken till vår forskargrupp längst ned i annonsen):
Johansson and Lindström et al. JCO, 2022; Dar and Lindström et al. JAMA Netw Open, 2021; Yu and Lindström et al, JAMA Oncol. 2019; Lindström and Esserman et al, JNCI 2018.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier. Forskningsprogrammet för denna doktorandtjänst kommer att innehålla analytiskt men också mer praktiskt arbete, såväl som vetenskapligt skrivande och kurser, seminarier och presentationer. Det övergripande målet för doktorandstudierna är att förbättra förståelsen kring långsiktig risk att utveckla metastatisk sjukdom och dö i bröstcancer genom att fastställa viktiga tumöregenskaper som påverkar denna risk med hjälp av unika kliniska studier med långtidsuppföljning. Målet är att redan vid diagnos kunna förbättra behandling genom att identifiera patienter med hög och låg risk för dödlig sjukdom.

Vi antar och har tidigare visat att de tidiga riskfaktorerna (upp till 10 år efter diagnos) skiljer sig från de sena eller långsiktiga riskfaktorerna för att utveckla metastatisk sjukdom. Unga kvinnor har också sämre prognos jämfört med äldre kvinnor, och deras risk påverkas potentiellt också av olika faktorer. Vidare är vi intresserade av intra-tumör heterogenitet i gruppen och har tidigare visat att intra-tumör heterogenitet av hormonreceptorerna påverkar risken för dödlig bröstcancer. Som en fortsättning i dessa doktorandstudier är syftet att fastställa betydelsen av intra-tumör heterogenitet av olika tumöregenskaper ner till encells-upplösning, vilket nu också är möjligt med hjälp av spatial proteomik och nya bildanalysmetoder som vi kommer att kombinera och utveckla vidare.

Endokrin behandling är den rekommenderade och grundläggande behandlingen för ER-positiv bröstcancer. Det är dock känt att ungefär hälften av patienterna inte har nytta av behandlingen, och den långsiktiga nyttan för patienter med initial nytta är fortfarande oklar. I dessa doktorandstudier kommer vi att fortsätta ansträngningarna att förstå hur pre- och postmenopausal status vid diagnos, tumöregenskaper och intra-tumör heterogenitet påverkar tiden och mönstret för behandlingsnytta.

Doktoranden kommer att ha en viktig roll i alla delar av de utvalda projekten och ansvaret kommer att omfatta litteraturgranskning, statistisk analys, resultattolkning, vetenskaplig artikelskrivning och datapresentation. Dessutom kommer molekylär analys (främst planering/samordning), och mer praktiska delar av projektet (till exempel samordning av insamling av potentiellt saknad men nödvändig patientinformation etc) också att vara en del av doktorandens ansvar. Därför är flexibilitet och ett starkt intresse för att arbeta tvärvetenskapligt (mellan kliniska onkologer, patologer/ biostatistiker/ epidemiologer/ molekylärbiologer etc) mycket viktigt.

Dina handledare har en bred kompetens inom biostatistik och epidemiologi, onkologi och molekylärbiologi.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en entusiastisk och mycket motiverad kandidat med ett tydligt intresse för dataanalys, molekylärbiologi och cancerforskning. Eftersom doktoranden ska arbeta och kommunicera vetenskapliga rön i en tvärvetenskaplig och internationell miljö är god kommunikations- och skrivförmåga på engelska mycket viktig.

Den sökande bör ha en matematisk och/eller statistisk grundutbildning och det anses meriterande om den sökande även har dokumenterade kunskaper av relevans för forskningsområdet såsom:

 • Dokumenterad ämneskunskap om bröstcancer eller cancer i allmänhet
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med tillämpade dataanalyser som involverar flerdimensionell data (till exempel patientkohorter eller registerdata)
 • Kunskaper i högkapacitetsanalys såsom genmikroarray, eller RNA/DNA-sekvensanalys, eller spatial proteomik
 • Annan dokumenterad kunskap eller erfarenhet som kan vara relevant för projektet

Tonvikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

https://ki.se/en/onkpat/linda-lindstroms-group

https://staff.ki.se/people/linda-lindstrom

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September-October or as per agreement
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2268/2023
Kontakt
 • Linda Lindström, +46-72-5365018,Linda.Lindstrom@ki.se
Facklig företrädare
 • Helen Eriksson, OFR, helen.eriksson@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Per Hydbring, SACO/Nick Tobin, SACO, per.hydbring@ki.se/nick.tobin@ki.se
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-06-27

Tillbaka till lediga jobb