Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med syfte att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder samt bidra med kunskapsunderlag till riktlinjer och policydokument. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 9 forskargrupper, omkring 95 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Denna doktorandtjänst är placerad i forskargruppen Equity and Health Policy. Forskningen i denna grupp fokuserar på sociala ojämlikheter och skillnader över tid vad gäller hälsa, livskvalitet, sjukdom, mortalitet, nyttjandet av sjukvård samt sociala och ekonomiska konsekvenser av ohälsa. Genom kvantitativ och kvalitativ metod studeras också inverkan av olika hälsorelaterade policies på hälsan hos specifika grupper i samhället.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Det aktuella forskningsprojektet syftar till att öka kunskapen om förbättrad struktur och kvalitet av vård och omsorg för äldre personer. Projektet i sin helhet kan bidra till förbättringar och policyförändringar inom systemet för vård och omsorg av äldre. Mer specifikt är doktorandprojektet indelat i fyra delstudier där den första fokuserar på att undersöka skillnader i hemsjukvård och den sjukvård som ges på särskilda boenden för äldre personer vad gäller vårdens innehåll, närvaro av sjukvårdspersonal, och hur stora behov äldre personer med hemsjukvård har av även annan vård och omsorg. För detta kommer kvantitativ metod tillämpas genom statistiska analyser där data från regionala och nationella databaser används

De resterande tre delstudierna är av kvalitativ metod och avser att undersöka skillnader mellan kommuner vad gäller innehåll och omfattning av omsorg åt äldre i Region Stockholm, identifiera utmaningar relaterade till hur hemsjukvård och särskilda boenden för äldre är organiserade i Region Stockholm och Region Dalarna, samt undersöka hur särskilda boenden för äldre och vård av äldre kan bli mer attraktiva både för äldre personer i behov av dessa resurser och för vårdpersonal som arbetsplats.

För att genomföra dessa delstudier kommer doktoranden att genomgå doktorandkurser samt arbeta med:

 • Litteraturgenomgångar
 • Datainsamling inklusive ta fram vinjetter och fokusgruppsintervjuguider
 • Databehandling
 • Statistiska analyser
 • Kvalitativa dataanalyser
 • Tolkning av resultat
 • Förbereda och skicka in manuskript för publicering i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter
 • Presentera resultat på seminarier och konferenser
 • Upprätthålla regelbunden kommunikation med handledargruppen för att informera om hur projektet fortskrider

Avhandlingen och publikationer ska skrivas på engelska. 

Önskat startdatum: början av september 2022.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas. Inlämnande av falska handlingar är ett brott mot svensk lag och anses vara grund för rättsliga åtgärder.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi välkomnar en ansökning från dig som är genuint intresserad av äldres hälsa och de utmaningar vård och omsorg står inför med en snabbt växande åldrande befolkning. Det är ett krav att du har en hälso- och sjukvårdsutbildning (tex sjuksköterska eller läkare), är arbets- eller fysioterapeut, eller har en masterexamen i folkhälsovetenskap eller sociologi. Det är meriterande (men inget krav) om du har erfarenhet av arbete i forskningsprojekt med datainsamling, kvantitativ dataanalys med programmen STATA, SAS eller SPSS, kvalitativ dataanalys och/eller vetenskapligt skrivande.

Exceptionell noggrannhet och mycket god analytisk förmåga är ett krav. Vidare är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska både vad det gäller tal och skrift. Du måste också ha mycket god projektledningsförmåga för att kunna strukturera arbetet enligt planerade tidsramar och driva projektet framåt. Du behöver därför ha mycket god förmåga i att i stor utsträckning arbeta självständigt, ta egna initiativ och lösa problem på egen hand. Du behöver trivas med att vara del av ett arbetslag och visa god samarbetsförmåga med både kollegor och samarbetande aktörer såsom informanter (intervjupersoner) och experter. Önskvärda personliga egenskaper är också outtröttligt tålamod för att arbeta med och analysera data, vara hårt arbetande, driftig och hålla deadlines.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

--[Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla] ---

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska) där det tydligt framgår varför du vill ha just denna doktorandtjänst samt varför du skulle vara en ypperlig kandidat för tjänsten
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska) 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska) 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Urval kommer att påbörjas andra veckan i augusti. 

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Placering: Solna

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Början av september 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2580/2022
Kontakt
 • Ann Liljas, ann.liljas@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Magnus Anå, magnus.ana@ki.se
 • Saco styrelse, saco@ki.se
Publicerat 2022-06-13
Sista ansökningsdag 2022-07-05

Tillbaka till lediga jobb