Institutionen för Global Folkhälsa

Institutionen för Global Folkhälsa bedriver forskning, utbildning och tillämpar arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Institutionen har 9 forskargrupper, ca 80 forskarstuderande och omkring 140 anställda. På institutionen bedriver vi folkhälsovetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förstå hälsans bestämningsfaktorer och att utveckla samt utvärdera folkhälsointerventioner. Våra forskare är ofta involverade i att översätta forskningsresultat till hälsopolicy och folkhälsovetenskaplig praktik i både hög- och låginkomstländer. Institutionen är medansvarig för flera forskarutbildningsprogram KI och har även grund- och avancerad utbildning, i global hälsa, folkhälsovetenskap, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Forskningen vid institutionen bedrivs inom områden som global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin. Denna position är inriktad på global hälsa, med särskilt fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i låg- och medelinkomstkontexter. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på olika aspekter av SRHR så som ungdomars hälsa, prevention av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, oönskade graviditeter, preventivmedel, osäkra aborter, jämställdhet, genus-baserat våld, hälsoekonomi och e-hälsa. Våra forskare har bred erfarenhet inom både kvalitativ och kvantitativ studiedesign och implementering i låginkomstkontexter.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH).

Syftet med projektet är att främja jämlik SRH och förbättra preventivmedelsrådgivningen för utrikes födda kvinnor efter förlossning. För att möjliggöra förbättringar av vården och säkerställa en god vård för hela befolkningen är det angeläget att ta reda på hur det ser ut vad gäller preventivmedelsanvändning efter graviditet. Att ta reda på målgruppens tankar och idéer om hur vården kan förbättras är avgörande för att göra vården accepterad och relevant, och därför kommer IMPROVE att inkludera målgruppen i utvecklingen av preventivmedelsrådgivningen.

Projektet består av tre delar: Vi kommer med hjälp av gruppdiskussioner utforska hur utrikesfödda kvinnor och män från de största invandrarländerna ser på barnafödande, beslutsfattande, preventivmedelsanvändning och preventivmedelsrådgivning efter förlossning (studie 1). I den andra studien kommer vi studera kvinnors val av preventivmedel efter förlossning genom att barnmorskor registrerar detta i graviditetsregistret vid eftervårdsbesöket. Detta kommer att göras vid både kontroll- och interventionsmottagningar. På interventionsmottagningarna kommer ett systematiskt förbättringsarbete genomföras och effekten av detta utvärderas genom en klusterrandomiserad studie. I förbättringsarbetet kommer kvinnor, män, barnmorskor och forskare att tillsammans identifiera evidensbaserade insatser för att förbättra preventivmedelsrådgivningen för utrikes födda kvinnor, och under projektets gång kommer dessa att implementeras och utvärderas. Detta görs tillsammans med en processutvärdering som syftar till att undersöka vilka insatser som hade/inte hade effekt, samt orsaker till att insatser fungerar/inte fungerar (studie 3).

Doktorandens uppgift är att tillsammans med handledare genomföra studierna. Då projektet är ett samarbetsprojekt innebär detta nära kontakter med vården, deltagare och andra forskare. Doktoranden förväntas vara involverad i klinisk verksamhet.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

- Intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker dig som har intresse och erfarenhet inom områden som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och preventivmedelsanvändning med fokus på projektledning och interventioner för att främja SRHR bland kvinnor med invandrarbakgrund i Sverige. Du har ett starkt engagemang för SRHR i ett globalt perspektiv med fokus på Sverige inklusive frågor som rör kvinnors hälsa och jämlik vård. En stor del av arbetet sker i team och i samverkan med vården, varför särskilt vikt sätts vid god samarbetsförmåga, initiativförmåga och ansvarstagande. Arbetet ställer krav på hög nivå av självständighet och erfarenhet av att leda projekt i vårdmiljö eller liknande är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kliniskt arbete inom mödrahälsovård, utvärderingsarbete, särskilt vad gäller interventioner för att förbättra vården. Erfarenhet av analys av kvalitativa data, implementering av randomiserade studier och att skriva vetenskapliga texter är även det meriterande. Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid (100%).

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Department of Global Public Health | Karolinska Institutet (ki.se)

Global and Sexual Health (GloSH) | Karolinska Institutet (ki.se)

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50% or 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1828/2021
Kontakt
  • Elin Larsson, Researcher, elin.larsson@ki.se
Facklig företrädare
  • SACO styrelse, saco@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2021-04-13
Sista ansökningsdag 2021-05-04

Tillbaka till lediga jobb