Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 540 anställda och en omsättning på 530 miljoner miljoner år 2023, består av sju avdelningar och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man följer en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Sektionen för omvårdnads forskningsprogram strävar mot att vara globalt ledande inom omvårdnadsforskning, bidra till evidensbaserade riktlinjer och nya arbetssätt i hälso- och sjukvården samt stödja utvecklingen av omvårdnad i framtidens vårdmiljö. Vid sektionen finns fem forskargrupper varav en är Perioperativ vård där aktuellt doktorandprojekt ingår. Forskargruppen bedriver bland annat forskning i att utveckla och testa frågeformulär/instrument, att studera hälsoekonomiska aspekter och att studera hälsolitteracitet, livskvalitet, och postoperativa symtom och återhämtning. Olika forskningsmetoder används för att studera forskningsfrågan. Målet med forskningen är att ta fram och implementera innovativa lösningar och evidensbaserad kunskap i klinisk praxis i syfte att öka kvaliteten på patientens postoperativa återhämtning.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden blir antagen till Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH)

Doktorandprojekt är en del av ett större forskningsprogram som syftar till att studera postoperativ kognitiv återhämtning efter kirurgi. Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utvärdera effekten av monitorerna och stödja patientens postoperativa kognitiva återhämtning. Monitoreringen kommer att ske med hjälp av ett digitalt screeningtest som syftar till att identifiera postoperativ kognitiv svikt. I projektet ingår dels att utvärdera användbarheten av det digitala kognitiva screeningtestet, dels att testa effekten av digital kognitiv monitorering och stöd vid patienters postoperativa återhämtning. Vidare kommer hälsoekonomiska aspekter och patienternas erfarenhet av digital kognitiv monitorering och stöd att studeras.

Projektet och dess delstudier är utformade för att ge doktoranden bred kunskap och erfarenhet av olika forskningsmetoder genom att både kvantitativ, kvalitativ och hälsoekonomiska metoder ingår. Doktoranden kommer att delta i planering av studierna och under handledning genomföra datainsamling, analyser och skrivandet av vetenskapliga artiklarna. I forskarutbildningen ingår också forskarutbildningskurser och presentationer av vetenskapliga abstract vid nationella och internationella konferenser. Doktoranden förväntas också att delta i olika forskningsseminarier.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav

Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav

Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du: - intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

 

Färdigheter och personliga egenskaper

Den ideala kandidaten för denna doktorandplats är sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och med arbetslivserfarenhet inom anestesiologisk eller postoperativ vård. Det är ett krav att ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska (muntligt och skriftligt), eftersom doktoranden kommer att arbeta med datainsamling, interagera med kliniker, forskare och deltagare i projektet.

Vi letar efter en kandidat som är driven, motiverad, tar initiativ och kan arbeta självständigt.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om en arbetsdag i Flemingsberg:

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument. Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, men det går också bra att ansöka på svenska:

- Ett personligt brev och curriculum vitae 
- Eventuella examensarbeten och publikationer 
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper 
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet - Analytisk skicklighet - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Sektionen för omvårdnad

Forskargrupp: perioperativ vård

  Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1395/2021
Kontakt
  • Professor Ulrica Nilsson, 070-420 34 95, ulrica.nilsson@ki.se
  • Samordnare forskarutb./HR Catarina Cleveson, 08-524 868 32, catarina.cleveson@ki.se
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Taher Darreh-Shori, SACO, 08-524 835 29
Publicerat 2021-03-18
Sista ansökningsdag 2021-04-08

Tillbaka till lediga jobb